image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Mechanik plynových zařízení - rekvalifikace
Přihláška k rekvalifikaci ZDE
Potvrzení o praxi ZDE


     Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice bude ve školním roce 2014/2015 poskytovat rekvalifikaci v oboru vzdělání Mechanik plynových zařízení (kód oboru 36-52-H/02). Studium bude probíhat formou kurzů jednotlivých předmětů nebo ucelených částí učiva organizovaných dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) § 114 odst. 1, 2, 4, a 5. Uchazeč může získat stupeň vzdělání s výučním listem úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky podle § 113d školského zákona po předchozím vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem. Průběh rekvalifikace bude zajišťován na adrese: Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice

     Doba trvání rekvalifikačního kurzu je 10 měsíců (září – červen).

     Vstupní podmínkou pro přihlášení do rekvalifikačního kurzu je ukončené základní vzdělání a lékařské potvrzení o způsobilosti absolvovat rekvalifikační kurz oboru Mechanik plynových zařízení.

     Pro získání „Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu“ je třeba 80 - ti procentní účast obsahu kurzu, který představuje 460 vyučovacích hodin. Na závěr rekvalifikačního kurzu se účastník se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním přihlásí ke zkouškám z pěti odborných předmětů a z odborného výcviku. Odbornými předměty jsou Technická dokumentace, Materiály, Stavební konstrukce a inženýrské sítě, Plynárenská technologie a Ekonomika. Účastník s ukončeným základním vzděláním bude navíc absolvovat zkoušku z ucelené části učiva všeobecně vzdělávacích předmětů dle příslušného Školního vzdělávacího programu. Po úspěšném vykonání zkoušek z jednotlivých předmětů získá posluchač „Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Mechanik plynových zařízení“. Termíny zkoušek budou vyhlášeny ředitelem školy. Zkoušky budou komisionální, předsedou zkušební komise bude ředitel školy nebo jím pověřený pracovník. Při zkoušce bude požadována znalost učiva z příslušných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva dle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání Mechanik plynových zařízení za dobu tří let studia.

     V rámci předchozího studia na středních nebo vysokých školách může ředitel školy uznat zkoušky z všeobecně vzdělávacích předmětů a některé zkoušky z jednotlivých předmětů. V tomto případě nemusí posluchač příslušný předmět absolvovat ani konat zkoušky.

     Po absolvování uvedeného rekvalifikačního kurzu a získání „Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Mechanik plynových zařízení“ se může účastník kurzu přihlásit k „Závěrečné zkoušce“. Jejím úspěšným vykonáním získá absolvent stupeň středního vzdělání s výučním listem v daném oboru vzdělání. V přihlášce však musí splnit níže uvedenou a potvrzenou požadovanou dobu praxe dle typu vzdělání v době konání závěrečné zkoušky:

Typ vzděláníPraxe v rekvalifikovaném
nebo příbuzném oboru
základní 5 let
libovolné SOU nebo SŠ 2 roky
SOU nebo SŠ - příbuzný obor 1 rok
libovolná VŠ 1 rok


     Závěrečné učňovské zkoušky se konají dle § 74, § 75, § 184 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dle příslušných vyhlášek a pokynů MŠMT. Termíny závěrečné zkoušky budou v měsíci červnu 2015. Zkouška se člení na část písemnou, praktickou a ústní.

     Přednášky a konzultace jednotlivých předmětů se budou konat pravděpodobně týdně ve dnech pátek (od 12:00 hod.) a sobota (od 8:00 hod). Další informace týkající se plánů výuky budou zveřejněny na stránkách školy v nejbližším období.

     Celkové školné za rekvalifikaci v oboru vzdělání Mechanik plynových zařízení činí 25.000,- Kč pro uchazeče, kteří mají svářečské průkazy na kovy (plamen a elektro) a na plasty. V případě, že uvedené platné svářečské průkazy nemají, je cena školného 30.000,- Kč. Výuka svařování bude probíhat v průběhu měsíce září. Školné je splatné jednorázově a zahrnuje výuku v rekvalifikačním kurzu, vydání „Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu“, „Osvědčení o rekvalifikaci v oboru Mechanik plynových zařízení“, náklady na závěrečnou zkoušku a vydání výučního listu.

     Při předčasném ukončení rekvalifikace se školné nevrací.

     Přihlášky k rekvalifikaci a tiskopis „Potvrzení o praxi“ jsou k dispozici na sekretariátu školy nebo níže na této stránce.

     Termín ukončení podání přihlášek je k 29. srpnu 2014. K přihlášce je třeba dodat ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení, vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, diplom atd.).

     Zájemci budou pozváni k informační schůzce o průběhu a podmínkách kurzu.