image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Technik plynových zařízení a tepelných soustav
Profil absolventa

     Žáci získají v průběhu studia široký komplex všeobecných, odborných a speciálních znalostí a praktických dovedností, které jim umožní realizaci v činnostech souvisejících se zajišťováním výrobních i stavebně — montážních prací. Uplatní se ve všech oblastech činností, od přípravy staveb až po jejich realizaci, resp. v provádění dozoru nad těmito investičními činnostmi. Využití oboru je možné ve státním sektoru i ve společnostech či soukromých firmách na pozicích středně technických a řídících pracovníků. Uplatnění je možné rovněž v komunální sféře, obecních úřadech a zastupitelstvech měst a obcí. Po absolvování předepsaného kurzu je vhodné uplatnění i pro funkce bezpečnostního technika, požárního technika, energetika a provozního technika. Absolvent je připraven projektovat rozvody plynu, vytápění budov, řídit montážní a údržbářské práce plynových zařízení a tepelných soustav a řídit provoz plynárenských zařízení. Jeho teoretické a odborné znalosti jsou podloženy řemeslnými dovednostmi, které zkvalitňují rozhodování v provozních funkcích, případně v podnikání.

 

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:


• přesné technické vyjadřování, orientace v odborné technické literatuře a technické dokumentaci
• dovednost zhotovení výrobních stavebně-montážních výkresů a technických náčrtů
• schopnost posouzení vlastností materiálů z hledisek technických, ekonomických, užitných, estetických i ekologických
• posouzení množství práce a materiálů potřebných na stavebně - montážní činnost a jejich efektivního využití při dodržení technologických postupů,
• ovládání technologií svařování plamenem a el. obloukem v rozsahu svářečských kurzů, svařování plastových potrubí
• ovládání a znalost volby technologií a druhů potrubních spojů, ukládání potrubí, stanovení ochrany potrubí, upevňování potrubí
• znalost základních konstrukčních prvků, údržba a opravy strojů a zařízení používaných k dopravě, úpravě či uskladňování médií ve stanicích (kompresní, čerpací, regulační, odorizační a čisticí)
• znalost pracovních postupů při odstraňování havárií na potrubních systémech a energetických soustavách
• ovládání a řízení technologických postupů pro výstavbu, rekonstrukce a opravy plynovodů či energovodů
• znalost základních vlastností paliv, spalovacích procesů, konstrukcí spotřebičů a technologií odvodu spalin.

 


stáhnout pro tisk